شرکت عابد خزر به عنوان یکی از تامین کنندگان
اصلی تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف،
مورد تایید شرکت توزیع برق فعالیت خود
را در سال 1372 با در نظر گرفتن
استانداردهای مورد تایید و
نیاز مشتری آغاز
نموده است.

پروژه 1

پروژه 1

توضیحات پروژه 1

ادامه

پروژه 2

پروژه 2

توضیحات پروژه 2

ادامه

پروژه های شرکت