کنترل کیفیت

همچون سایر واحدهای مرتبط در بخش تابلو سازی شرکت عابد خزر واحد QC این شرکت نیز با بهره گیری از جدیدترین ادوات و تجهیزات تست تابلوهای برق، ضمن کنترل منظم فعالیتهای اجرایی حین تولید، اعمال دقیق خواسته های کارفرمایان و منطبق نمودن آن با استانداردهای ساخت تابلو را نیز سرلوحه فعالیت خود قرار داده است.